Moje odpovědnost

Tímto dokumentem se zříkám odpovědnosti za zdraví klienta, který využívá mé služby v rámci výživového poradenství a trenérských služeb. Prosím, pečlivě si přečtěte následující ustanovení:

  1. Veškeré poradenství a služby, které poskytuji, jsou založeny na mém profesionálním vzdělání a znalostech.     Snažím se poskytovat přesné a aktuální informace, avšak nemohu zaručit jejich absolutní správnost a úplnost. Výsledky a účinky poradenství a služeb se mohou lišit u jednotlivých klientů a jsou ovlivněny mnoha faktory, které jsou mimo mou kontrolu.
  2. Klient bere na vědomí, že poradenství a služby, které poskytuji, nenahrazují profesionální lékařskou diagnózu,     léčbu nebo péči. Klient na sebe bere odpovědnost konzultovat veškerá má doporučení se svým lékařem nebo jiným odborníkem.
  3. Nepřijímám odpovědnost za jakékoli škody, ztráty nebo zranění, které by mohly vzniknout přímou nebo nepřímou     souvislostí s využíváním mého poradenství a služeb. Klient souhlasí, že na mě nevznáší žádné nároky na náhradu škody ve vztahu ke zdravotním problémům, které by mohly vzniknout v souvislosti s využíváním mého     poradenství a služeb.
  4. Klient se zavazuje plně nést odpovědnost za své zdraví a zdravotní stav. Měl by mě informovat o jakýchkoli existujících zdravotních obtížích, alergiích, medikacích nebo jiných relevantních faktorech, které by mohly ovlivnit účinky mého poradenství a poskytovaných služeb. Pokud po aplikaci mých rad a doporučených postupů dojde ke     zhoršení zdravotního stavu nebo výskytu jakýchkoliv zdravotních obtíží, doporučuji upustit od další aplikace rad a postupů a záležitost konzultovat s lékařem.
  5. Toto omezení odpovědnosti se vztahuje na všechny zaměstnance, zástupce a přidružené osoby, které jednají jménem nebo ve spojení se mnou.
  6. Toto omezení odpovědnosti je platné a účinné po dobu poskytování mého poradenství a služeb a nadále i po jeho     ukončení.

Platbou za mé poradenství a služby klient deklaruje, že si přečetl(a) a porozuměl(a) tomuto omezení odpovědnosti a souhlasím s jeho platností. Klient deklaruje, že taktéž všechny moje bezplatné rady a doporučení aplikuje na vlastní zodpovědnost.